AGB's

AGB's

Algemene Voorwaarden voor consumenten

A) De Algemene Voorwaarden van ECDwebsolutions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1119 PW) Schiphol-Rijk aan de Beechavenue 54-62 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  64173984 ( (hierna te noemen: ECD) voor het bieden van alle producten en internetdiensten, waaronder de registratie van domeinen en hosting van webpagina?s (hierna te noemen: ?internetdiensten?).

.    Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die door ECD worden aangeboden.

2. ECD levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen bevatten. De hier weergegeven Algemene Voorwaarden gelden ook indien ECD, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert. 

3. ECD kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door ECD gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst ECD de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.

Modelformulier voor herroeping

Herroeping
De klant heeft het recht om binnen 14 dagen nadat hij de Overeenkomst met ECD is aangegaan, deze te herroepen zonder opgave van redenen (hierna te noemen: de ?bedenktijd?).

De bedenktijd verloopt na 14 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst tussen partijen is aangegaan.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ECD) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u reeds gebruik heeft gemaakt van de services van ECD tijdens de bedenktijd, bent u gehouden ECD een bedrag in verhouding tot de afgenomen diensten te vergoeden tot het moment van melding van herroeping van de Overeenkomst, een en ander bezien in het kader van de volledige dekking van de Overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping 
(Vul in en retourneer dit formulier alleen als u de overeenkomst wenst te herroepen)

Naar:
ECDwebsolutions B.V.
Beechavenue 54-62
1119 PW Schiphol-Rijk

Of;
info@ecdwebsolutions.eu

Ik/wij(*) verklaar(en)(*) hierbij dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomst herroep(en)(*) voor de volgende producten ______________(*)/ voor de volgende services ____________(*).

Cart: 
Naam:
Voornaam**: 
Mobil: 
ID Nummmer:  
E-mail: 
Adres:

Handtekening (alleen als het formulier ingevuld op papier).

(*) Streep door wat niet van toepassing is.
(**) De gegevens zijn optioneel en niet vereist voor een geldige ontbinding. 

.    Totstandkoming en beëindiging van de Overeenkomst 
1. ECD is bevoegd elke aanvraag of bestelling te aanvaarden binnen 14 dagen vanaf de dag van de aanvraag of bestelling.

2. Na ontvangst van de bestelling, ontvangt u van ons een verzoek om vooruit te betalen. Met het verzenden van een vooruitbetaalverzoek door ons aan u aanvaarden wij uw aanbod en komt er een Overeenkomst tussen ons tot stand, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor 24 maanden voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. 90 dagen voor het eindigen van de Overeenkomst zult u een e-mail van ons ontvangen, waarin u wordt gevraagd of u de overeenkomst wilt verlengen. Als partijen geen nieuwe overeenkomst aangaan,  zal de overeenkomst van rechtswege komen te eindigen op de laatste dag de overeenkomst die reeds was aangegaan. 

4. ECD is bevoegd het domein van de klant zonder voorafgaande toestemming op te heffen na voornoemde beëindiging van rechtswege. Zodra het domein van de klant wordt opgeheven, kan de klant geen rechten meer ontlenen aan de inhoud van zijn domein.

5. Ongeacht het vorenstaande blijven beide partijen hun rechten behouden met betrekking tot hun juridische mogelijkheden die de Nederlandse wet biedt tot het ontbinden van de Overeenkomst.


.    Tarieven
1. Voor de door ons gehanteerde tarieven refereren wij hierbij aan de toepasselijke actuele tarievenlijst.

2. De klant is bevoegd voor zover hij vorderingen op ECD heeft, deze te verrekenen indien en voor zover deze vorderingen niet worden betwist en zijn bevestigd door ECD bij de eindafrekening. ECD is, ongeacht het vorenstaande, te allen tijde bevoegd om op haar beurt een tegenvordering in te stellen jegens de klant dan wel deze te verrekenen tegenover de vordering van de klant. 

.    Service Verplichtingen
1. ECD garandeert 99% toegang tot haar server. Uitgesloten van deze garantie zijn gevallen waarbij de server niet toegankelijk is door technische of andere externe problemen die buiten de invloedsfeer van ECD liggen (zoals overmacht, fouten van derde partijen etc.) ECD voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voor zover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. ECD zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal ECD de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

2. Het is niet vereist dat de server hetzelfde IP-adres zal hebben gedurende de overeenkomst.

3. In het geval dat ECD tekortkomt in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, is de klant uitsluitend bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien een redelijke termijn voor de nakoming is verstreken en ECD in verzuim verkeert. De ingebrekestelling geschiedt uitsluitend schriftelijk. Partijen komen overeen dat 14 dagen hiervoor een redelijke termijn is.

4. EVD verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde software, programma's of scripts een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source programma's gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.

5. De door ECD ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.

6. In geval van inbreuk op deze bepalingen is ECD gerechtigd, de internetpresentie, waarop inhoud of software van de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond. 

 Domeinen
1. Met betrekking tot de registratie en Hosting van Domeinen is ECD alleen actief als tussenpersoon tussen de klant en de desbetreffende organisatie die bevoegd is domeinen toe te kennen. ECD heeft geen invloed op het toekennen van de domeinen. ECD garandeert niet dat het domein dat door de klant wordt aangevraagd zal worden geleverd en/of dat aan het geleverde domein derden geen rechten zullen kunnen ontlenen of permanent van kracht zal blijven.

2. De klant garandeert dat de aangevraagde en door hem in gebruik genomen domeinen geen inbreuk maken op rechten van derde partijen.

3. De klant is verplicht ECD onverwijld op de hoogte te stellen bij verlies van het domein. In het geval dat de klant het voornemen heeft het domein terug te kopen van een derde partij, is de klant verplicht ECD onverwijld op de hoogte te stellen met betrekking tot de aanvang van de onderhandelingen, de vragen van ECD met betrekking tot de verloop van de onderhandelingen te beantwoorden en ECD exclusief het recht te verlenen het terug te kopen voor haar klant, onder de voorwaarde dat hierbij de belangen van de klant niet onredelijk worden aangetast.
 
-  Aansprakelijkheid
1. ECD is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van ECD of een van haar hulppersonen. Indien ECD of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de schade, die ECD bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt. 

2. De voornoemde beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van de Wet Productenaansprakelijkheid. 

.    Aanwezigheid op het web
1. De klant is verplicht de inhoud van zijn aanwezigheid op het web aan te geven door zijn naam en postadres te vermelden. De klant is hierbij medegedeeld dat ECD geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt waarbij de klant zich al dan niet onder het voeren van een of meer valse namen tele services of media services aanbiedt. De klant spant zich ervoor in om ECD niet in gevaar te brengen door claims van derden op zich af te roepen die gebaseerd zijn op inbreuk van de bovengenoemde verplichtingen. 

2. De klant is verplicht bij de aanwezigheid op het web in strijd te handelen met wettelijke verboden, de goede zeden en rechten van derde partijen, al dan niet door het hanteren van banners die wijzen op een soortgelijke aanwezigheid of de wijze waarop hij zijn e-mail adressen presenteert. De klant is verplicht zich in het bijzonder te onthouden van het beschikbaar stellen van pornografische inhoud of het verlenen van toestemming aan derde partijen om soortgelijke services beschikbaar te stellen die zijn gericht op het al dan niet maken van winst door middel van pornografische en/of erotische inhoud. 

.    Verplichtingen van de klant
1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mede te delen aan ECD. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres. 

2. De klant is verantwoordelijk voor het dragen van zorg voor de geheimhouding van het ontvangen passwords van ECD. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Tevens draagt de klant ervoor zorg dat ECD onverwijld op de hoogte wordt gesteld in geval dat onbevoegde derde partijen kennis hebben of kunnen hebben van het wachtwoord. 

3. De klant onthoudt zich van het verzenden van e-mails die advertenties bevatten van hemzelf of van derde partijen zonder dat hierbij expliciet voorafgaande toestemming hiervoor is verleend door de ontvanger van deze e-mails. Dit is in het bijzonder van toepassing in gevallen waarbij de respectievelijke Emails met een identieke inhoud naar veel ontvangers worden gezonden (spammen).

4. De consument is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups.

.    Toepasselijk recht
De bevoegde rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst. Op alle aanspraken van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Algemene Voorwaarden voor distributie partners

B) Algemene voorwaarden voor distributie partners

Als u een distributie partnerschap aangaat met ECD, zijn de hierna te noemen voorwaarden aanvullend van toepassing op de Algemene Voorwaarden onder A).

Als een onafhankelijke distributie partner van ECD garandeer ik hierbij,

.    dat ik beleefd, respectvol, eerlijk en rechtvaardig zal zijn gedurende mijn partnerschap met ECD, zodat ik zal bijdragen aan de goede reputatie van ECD;
.    dat ik zal voldoen aan mijn management verantwoordelijkheden als een Upline/ Sponsor van de distributie partners van mijn Downline door trainingen te verzorgen of andere distributie partners te helpen;
.    dat ik de relatie van elke distributie partner met zijn Upline binnen ECD accepteer en deze relatie niet zal storen of veranderen;
.    dat ik me zal onthouden van iedere afkeurende of valse uiting tegenover andere distributie partners van ECD;
.    dat ik mij uiterst zal inspannen om de richtlijnen van ECD na te leven. Naleving ervan omvat niet alleen de letterlijke richtlijnen, maar ook de bedrijfsfilosofie van ECD;
.    dat ik mij zal onthouden van uitspraken met betrekking tot producten van ECD die niet officieel zijn bekend gemaakt door ECD;
.    dat ik mij zal onthouden van het al dan niet publiekelijk maken van valse beschuldigen richting ECD met betrekking tot de mogelijke financiële geldstromen overeenkomstig het betalingsplan dat door ECD wordt gehanteerd;
.    dat ik mij zal onthouden van frauduleuze of illegale gedragingen jgens ECD en/of haar relaties;
.    dat ik mij zal onthouden van het in een kwaad daglicht zetten van andere bedrijven om hen af te zonderen van hun distributie partners;

1) Totstandkoming van de overeenkomst
1. ECD is bevoegd om te functioneren als een tussenpersoon met betrekking tot ECD diensten op bestelling.

2. De aanvrager moet een leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en over een eigen bankrekeningnummer beschikken. Aanvragen kunnen door ECD worden afgewezen zonder opgave van redenen.

3. De distributie partner garandeert dat hij als zelfstandige ondernemer zijn werkzaamheden verricht als nevenactiviteit. Tevens garandeert hij zorg te dragen voor alle administratie die van belang is voor zijn werk, het betalen van belastingen en overige kosten, alsmede de registratie van zijn onderneming in de daartoe bestemde registers. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is verklaard of overeengekomen wordt aangenomen dat de activiteiten van de distributie partner worden aangemerkt als die van een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

2) Rechten en plichten van distributeur partners 
1. De diensten van ECD worden verkocht door distributie partners voor naam en rekening van ECD. Distributie partners zijn in dat verband werknemers noch vertegenwoordigers van ECD. Zij zijn niet gebonden aan instructies van ECD. Het is verboden voor distributie partners om al dan niet voor eigen rekening te concurreren met ECD. Bij inbreuk op voorgenoemde is ECD gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te beëindigen en behoudt zich alle rechten voor om schadevergoeding te eisen van de distributie partner. 

2. Distributie partners zijn verantwoordelijk consumenten op de hoogte te stellen van hun contractuele bevoegdheden en plichten bij het aangaan van een overeenkomst. Deze zijn:
.    De inhoudelijke specificaties van de desbetreffende producten of diensten;
.    Uw handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer, fax nummer en e-mailadres;
.    De prijzen en tarieven van de producten of diensten (inclusief alle belastingen) en additionele kosten, indien aanwezig;
.    De aanwezigheid van en verwijzing naar een klachtenprocedure;
.    Het al dan niet bestaan van een klantenservice;
.    Duur van het contract;
.    Minimum duur van de verplichtingen waarvoor de consument ook tekent bij het aangaan van de overeenkomst, indien aanwezig;
.    Waar nodig- voor de materiele inhoud- de beperkingen van de interoperabiliteit en compactheid of de digitale inhoud met hard- en software, voor zover de distributie partner deze beperkingen kent of had kunnen weten; 
.    De aard van de digitale inhoud;
.    De informatie moet de consument verschaft worden voorafgaande aan de overhandiging van de overeenkomst aan hem. Het is te adviseren om de consument voor akkoord te laten tekenen, zodra hij deze informatie heeft ontvangen. 

3. De distributie partner werkt als een onafhankelijke zelfstandige zakenman. Distributie partners zijn bevoegd zichzelf distributie partners van ECD te noemen gedurende de samenwerking met ECD.

4. In het geval dat de distributie partner een overeenkomst betreffende de registratie van een domein of het hosten van een website aanmeldt, zal hij een zogenoemde activeringsfee ontvangen op zijn virtuele ECD account. Dit is het bedrag dat door de consument aan ECD als vooruitbetaling dient te worden betaald. Distributie partners activeren de consument bij het aanklikken van de digitale button. Distributie partners weten dat zij niet de rechthebbenden zijn van de activeringsfee.

5. Publicatie, reclame materiaal, advertenties of andere producten met foto?s van ECD diensten, grafieken, slagzinnen, logo?s en gebruik van geregistreerde handelsmerken, het bedrijfslogo of andere producten waarbij specifiek de naam van ECD mogen uitsluitend gebruikt worden nadat ECD hiervoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring verleent. Dit geldt tevens voor alle elektronische media (eigen websites (URL), Email, TV, Radio etc.) die gebruikt worden door de distributie partners. Ieder gebruik van de handelsnaam van ECD al dan niet als productnamen dan wel als een deel van de handelsnaam van de distributie partner is verboden. De enige uiting die gemaakt kan worden is dat de distributie partner in die hoedanigheid samenwerkt met ECD. 

6. Het behouden van sponsor lijnen is een fundamentele regel van het distributiesysteem van ECD en dient als een niet onderhandelbare basis voor haar activiteiten mede ter bescherming van alle distributiepartners. Daarom is het niet toegestaan voor een actieve distributie partner om van de ene naar de andere sponsor lijn over te stappen. Distributiepartners en hun echtgenoten kunnen opnieuw worden toegewezen ten vroegste 12 maanden na beëindiging van hun distributie partnerschap, dat wil zeggen de datum van de laatste factuur en / of de laatste betaling van de commissie. Een uitzondering geldt indien de oorspronkelijke sponsor hen weer aanbrengt. Indien een distributie partner probeert om van lijnen te veranderen met behulp van een dummy, dan zal dit beëindiging van zijn distributie partnerschap betekenen. Indien een distributie partner probeert om van lijnen te veranderen met behulp van een dummy, via zijn echtgenoot, een ander bedrijf of door opgave van valse feiten, dan zal een dergelijke handelwijze eveneens de beëindiging van de distributie partnerschap betekenen. Herstructureren is alleen mogelijk als de originele lijn en de nieuwe lijn, evenals de overdracgende distributie partner en zijn teamleider en ECD hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming verlenen.

3) Commissies en facturen

1. Het Commissiestelsel van ECD Is een integraal onderdeel van de distributie partner overeenkomst. Indien een distributie partner een andere distributie partner aanbrengt, dan heeft hij recht op een winstgerelateerde commissie ten aanzien van zijn training, informatie en ondersteuning conform het ECD commissie plan. Commissie zal uitsluitend betaald worden aan de distributie partners, indien zij beschikken over een op hun naam gestelde bankrekening. Indien de distributie partner niet een op zijn naam gestelde bankrekening heeft dan wel deze tijdens de duur van de overeenkomst verliest (om welke reden dan ook), dan is ECD gerechtigd tot het opzeggen van de overeenkomst zonder enige opzegtermijn of nadere aankondiging. 

2. De distributie partner is gerechtigd tot commissie (Hybride Bonus) indien en voor zover hij een contract aanbrengt met betrekking tot de registratie van een domein of het hosten van een website, voor zover de klant geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht conform de Algemene Voorwaarden. De distributie partner heeft recht op deze commissie zodra de vooruitbetaling van de klant is ontvangen. Teneinde recht te blijven houden op zijn commissie dient de distributie partner de zogeheten pay out sheet in te vullen en te zenden aan ECD. ECD draagt vervolgens ervoor zorg dat de distributie partner conform afspraak zijn commissie tijdig ontvangt. De betaling van de commissie zal in ieder geval geschieden binnen enkele werkdagen, met de kanttekening dat de distributiepartner op de hoogte is van het feit dat er enige vertraging in betalingen kan ontstaan vanwege nationale feestdagen. In geen geval mag de uitbetaling van de commissie langer duren dan 30 dagen. 

3. ECD is bevoegd om ten aanzien van het bedrag van de commissie dat aan de distributiepartner toekomt, zich te beroepen op verrekening. De distributie partner bevestigt hierbij dat hij zich zal onthouden van het zich beroepen op verrekening van gelden die hij tegoed meent te hebben van ECD, tenzij de desbetreffende claims van de distributie partner niet worden betwist bij de eindafrekening door ECD. De distributie partner verklaart hierbij dat hij verplicht is om de door hem te veel ontvangen commissiegelden op eerste vordering van ECD aan haar integraal te betalen.  

4) Niet nakoming van de overeenkomst
De distributie partner ontvangt een schriftelijke aanmaning zodra hij de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, waarbij hem tevens wordt medegedeeld dat hij binnen 7 dagen na ontvangst van deze schriftelijke aanmaning iedere inbreuk staakt en gestaakt zal houden. Voornoemde brief maakt hierna integraal onderdeel uit van de overeenkomst en geeft ECD het recht om de overeenkomst bij ieder eerstvolgende inbreuk of niet nakoming op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Alle schade die ECD als gevolg van deze handelwijze lijdt en zal lijden zal door de distributie partner aan ECD worden betaald. Onverminderd het vorenstaande blijft ECD het recht behouden om de aan de distributie partner toekomende commissiegelden onder zich te houden teneinde deze te verrekenen met de schade die zij door toedoen van de desbetreffende distributie partner heeft geleden. 

5) Opzegging van de overeenkomst
Onverminderd voornoemde bepalingen is zowel de distributie partner als ECD bevoegd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een maand. 

 

Geen Product